อดิศร พรศิริกาญจน์

อดิศร พรศิริกาญจน์

การศึกษา:

- ก.ศ.ม.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- กศ.บ.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกียรติประวัติและการแสดงผลงาน:
  2551 - ร่วมแสดงงาน  “Images of Siam” ณ  Royal Thai Embassy London, United Kingdom
  2550 - ร่วมแสดงงาน “Exotic Thai Extravaganza”
             เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
  2549 - ร่วมแสดงงาน “POH-CHANG Artists For Elephants” ณ The Queen’s Gallery

ผลงานร่วมแสดง:
1.  Blooming    
    75 x 53 ซม.
     สีน้ำ

2.  ราชพฤกษ์    
    53 x 35 ซม.
     สีน้ำ

Adisorn Pornsirikarn

Education:
  -  M.Ed. (Art Education) Srinaknarinwirot University
  -  B.Ed. (Art Education) Srinaknarinwirot University

Professional Recognition:
  2008 – “Images of Siam”, A Painting Exhibition  by Thai Artists of Art Bridge Group at  Royal Thai Embassy London, United Kingdom
  2007 – “Exotic Thai Extravaganza”, In Celebration of His Majesty the King’s 80th Birthday
  2006 – POH-CHANG Artists For Elephants”, The Queen Gallery, Bangkok

Participating Exhibits:
1. Blooming
    75 x 53 cm.
     Water color

2.  Golden Bloom    
    53 x 35 cm.
     Water color
ปิดหน้านี้